منو سایت

دانلود فیلم با لینک مستقیم

خانه درخواست فیلم فیلم های این هفته سینما فیلم های هفته بعد سینما 100 فیلم محبوب 250 فیلم برتر 250 فیلم انگلیسی برتر باکس آفیس سريال 100 سریال محبوب 250 سریال برتر دسته بندی بر اساس ژانر دسته بندی بر اساس سال تولید لیست علاقه مندی ها
بازگشت
بازگشت

جدول پخش سريال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت سوم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیستم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهارم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سیزدهم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۲۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۲۰ خرداد
فصل اول قسمت ششم
۶ خرداد
فصل دوم قسمت دهم
۳۰ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل چهارم قسمت سوم
۴ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سوم
۴ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت یازدهم
۴ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوم
۲۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم
۲۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت هشتم
۲۷ خرداد
فصل اول قسمت چهلم
۲۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم (پایان فصل)
۲۱ خرداد
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۲۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت بیست و هشتم
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دهم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۳۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت شانزدهم
۱۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت هفتم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم (پایان فصل)
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت پنجم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم (پایان فصل)
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت نهم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهارم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت نهم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و ششم
۲۲ خرداد
فصل هفتم قسمت بیست و دوم (پایان فصل)
۲۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۱۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل بیست و هشتم قسمت بیست و دوم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیست و چهارم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پانزدهم قسمت بیستم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و سوم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۲۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت بیست و چهارم
۲۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت بیست و دوم
۲۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هجدهم
۱۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۱۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل ششم قسمت نوزدهم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت اول
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم (پایان فصل)
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم
۲۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و دوم
۱۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هجدهم (پایان)
۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نوزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم (پایان)
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سیزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت یازدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیستم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و دوم
۲۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و پنجم
۲۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم
۲۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و دوم
۱۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و چهارم
۱۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۱۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۱۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت بیست و نهم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت نوزدهم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوازدهم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم (پایان)
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نهم (پایان)
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سیزدهم (پایان)
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سیزدهم (پایان)
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-05-01) اضافه شد
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و سوم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و سوم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و دوم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت بیست و چهارم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و سوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت بیست و سوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و دوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیست و دوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و سوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و چهارم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت هشتم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-06-20) اضافه شد
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-06-20) اضافه شد
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت چهارم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت دوم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پنجم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم (پایان فصل)
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۲۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت چهاردهم
۲۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۱۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هجدهم قسمت بیست و یکم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیست و سوم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سیزدهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هجدهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت هشتم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و یکم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت بیست و دوم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و سوم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت بیست و دوم
۲۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت اول
۲ تیر
فصل سوم قسمت پنجم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت اول
۲ تیر
فصل دوم قسمت پنجم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت پانزدهم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دوازدهم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۲ تیر
فصل اول قسمت دهم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۲۶ خرداد
فصل چهارم قسمت شانزدهم
۲۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۱۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم (پایان فصل)
۱۲ خرداد
فصل دوم قسمت بیست و یکم
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و چهارم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و سوم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ُسیزدهم قسمت بیست و چهارم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت بیست و سوم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت شانزدهم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و دوم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت بیست و چهارم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و دوم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و سوم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان

TURN: Washingtons Spies-poster

سريال TURN: Washington's Spies

فصل چهارم قسمت سوم

ژانر : درام, جنگي

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Daniel Henshall, Jamie Bell, Seth Numrich

امتياز : 8.0 از 14,324 کاربر

مدت زمان :60 دقيقه

کيفيت : 480p : 150 MB 720p : 200 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

خلاصه داستان :

اینبار شبکه ی موفق amc سراغ سریالی تاریخی به نام سریال Turn رفته که باید دید در مقابل شبکه های رقیب که بعضا ت

Orphan Black-poster

سريال Orphan Black

فصل پنجم قسمت سوم

ژانر : اکشن, درام, علمي تخيلي

محصول کشور : کانادا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Tatiana Maslany, Dylan Bruce, Jordan Gavaris

امتياز : 8.4 از 77,878 کاربر

مدت زمان :44 دقيقه

کيفيت : 480p : 200 MB 720p : 250 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در لیست فیلم های 2 نفر

خلاصه داستان :

سریال Orphan Black روایتگر داستان سارا، دختری یتیم و خیابانی است. بعد از اینکه سارا شاهد خودکشی یک زن بوده، هویت او را برای خود بر می دارد. او دقیقا شبیه سارا است. سارا که انتظار داشت با خالی کردن تمام پس انداز های آن زن تمام مشکلاتش را حل کند، وارد یک ماجرای پیچیده ای می شود که همزمان است با فهمیدن این حقیقت گیج کننده: او و زن مرده کلون هستند. همانطور که سارا به جست و جو حقیقت ماجرا می گردد، می فهمد که افراد زیادی مانند او وجود دارند. بدون اینکه بداند چه کسی کلون ها را به وجود آورده، باید به دنبال دلیل این کار بگردد زیرا یک قاتل دارد تک تک این افراد را می کشد…

Doctor Who-poster

سريال Doctor Who

فصل دهم قسمت یازدهم

ژانر : ماجراجويي, درام, خانوادگي

محصول کشور : انگلستان, کانادا نمایش تریلر

کارگردان : نامعلوم

بازيگران :Matt Smith, David Tennant, Peter Capaldi, Jenna Coleman

امتياز : 8.8 از 158,381 کاربر

مدت زمان :45 دقيقه

کيفيت : 480p : 210 MB 720p : 255 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در لیست فیلم های 1 نفر

خلاصه داستان :

دکتر هو Doctor Who سریال علمی تخیلی پر بیننده ساخت شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی است. داستان سریال در مورد مسافری مرموز با ماشین زمان مخصوص خود به نام دکتر The Doctor است. دکتر از نژاد Time Lord یا ارباب زمان است، موجوداتی تخیلی مانند انسان اما ساکن کره‌ای دیگر به نام گالیفری هستند. اربابان زمان موجوداتی بودند که متخصص سفرهای زمانی شدند. در سریال با شخصیت‌های متفاوتی از این موجودات آشنا می‌شویم.

GLOW -poster

سريال GLOW

فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)

ژانر : کمدي, درام, ورزشي

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Ellen Wong, Alison Brie, Betty Gilpin

امتياز : 8.5 از 800 کاربر

مدت زمان :60 دقيقه

کيفيت : 480p : 140 MB 720p : 160 Mb

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

خلاصه داستان :

این سریال نگاهی به زندگی شخصی و حرفه ای گروهی از زنان که برای یک سازمان ورزشی در لس آنجلس بازی می کنند، دارد…

Free Rein -poster

سريال Free Rein

فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)

ژانر : خانوادگي

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Caroline Ford, Manpreet Bambra, Jaylen Barron

امتياز : 7.7 از 74 کاربر

مدت زمان :

کيفيت : 480p : 175 MB 720p : 200 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

خلاصه داستان :

پس از اینکه “زو” 15 ساله در طول تابستان در حومه انگلیس با یک اسب مرموز و دوست داشنی آشنا می شود، او توانایی مقابله با مسائل مختلف را پیدا می کند…

The Mist -poster

سريال The Mist

فصل اول قسمت سوم

ژانر : درام, ترسناک

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Alyssa Sutherland, Holly Deveaux, Bill Carr

امتياز : 5.5 از 672 کاربر

مدت زمان :

کيفيت : 480p : 130 MB 720p : 150 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

خلاصه داستان :

پس از اینکه یک مه غلیظ وارد یک شهر کوچک می شود، ساکنان این شهر باید با این مه مرموز و پیامدهای آن مبارزه بکنند…

Still Star-Crossed -poster

سريال Still Star-Crossed

فصل اول قسمت سوم

ژانر : درام

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Torrance Coombs, Ebonee Noel, Julio Perillán

امتياز : 5.9 از 801 کاربر

مدت زمان :

کيفيت : 480p : 200 MB 720p : 250 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

خلاصه داستان :

این سریال براساس کتابی به نوشته ی Melinda Taub ساخته شده است و داستان آن در قرن ۱۶ ام و پس از تراژدی و حوادث ویلیام شکسپیر در جریان است و درگیری های میان Capulets و Montagues پس از مرگ رومئو و ژولیت را دنبال می کند…

Devil's Canyon -poster

سريال Devil's Canyon

فصل اول قسمت سوم

ژانر : شوی تلویزیونی

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Boyce Goff, Ben van der Valk, John Belchik

امتياز : 6.2 از 10 کاربر

مدت زمان :

کيفيت : 480p : 450 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

خلاصه داستان :

در عمق جنگل های بریتیش کلمبیا در منطقه ای به نام دره ی شیطان جستجو برای طلا دوباره آغاز شده، صدها میلیون دلار طلا در انتظار کسانی است که حاضرند زندگی خودشان را به خطر انداخته و برای بدست آوردنش پا به این منطقه بگذارند…

Hotel Transylvania: The Series -poster

سريال Hotel Transylvania: The Series

فصل اول قسمت اول

ژانر : انيميشن, کمدي, خانوادگي

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :

امتياز : از کاربر

مدت زمان :

کيفيت : 480p : 100 MB 720p : 130 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

خلاصه داستان :

انیمیشن سریالی هتل ترانسیلوانیا اقتباسی فانتزی از اثری سینمایی با همین عنوان می باشد. ماجراهای این انیمیشن سریالی بر اساس قسمت اول فیلم سینمایی آن خواهد بود که در سال ۲۰۱۲ تولید شده است و ماجراهای قبل از آن را روایت می کند و…

Pat the Dog -poster

سريال Pat the Dog

فصل اول قسمت ششم

ژانر : انيميشن

محصول کشور : فرانسه نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :

امتياز : از کاربر

مدت زمان :

کيفيت : 480p : 100 MB 720p : 130 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

خلاصه داستان :

این انیمیشن سریالی درباره سگی بازیگوش است که با یک دختر بچه زندگی می کند و هر روز به دنبال ماجراجویی های جدیدی می رود و…

صفحه 1 از 19712345...آخرین »