منو سایت

دانلود فیلم با لینک مستقیم

خانه درخواست فیلم فیلم های این هفته سینما فیلم های هفته بعد سینما 100 فیلم محبوب 250 فیلم برتر 250 فیلم انگلیسی برتر باکس آفیس سريال 100 سریال محبوب 250 سریال برتر دسته بندی بر اساس ژانر دسته بندی بر اساس سال تولید لیست علاقه مندی ها
بازگشت
بازگشت

جدول پخش سريال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت سوم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیستم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهارم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سیزدهم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۲۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۲۰ خرداد
فصل اول قسمت ششم
۶ خرداد
فصل دوم قسمت دهم
۳۰ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل چهارم قسمت سوم
۴ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سوم
۴ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت یازدهم
۴ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوم
۲۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم
۲۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت هشتم
۲۷ خرداد
فصل اول قسمت چهلم
۲۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم (پایان فصل)
۲۱ خرداد
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۲۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت بیست و هشتم
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دهم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۳۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت شانزدهم
۱۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل پنجم قسمت سیزدهم (پایان)
۵ تیر
فصل اول قسمت سوم
۵ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۵ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت اول
۵ تیر
فصل سوم قسمت پنجم
۵ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۵ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دهم
۵ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۵ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۵ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت دهم
۵ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۵ تیر
فصل دوم قسمت هفتم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم (پایان فصل)
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت پنجم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم (پایان فصل)
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و ششم
۲۲ خرداد
فصل هفتم قسمت بیست و دوم (پایان فصل)
۲۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۱۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل بیست و هشتم قسمت بیست و دوم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیست و چهارم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پانزدهم قسمت بیستم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و سوم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۲۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت بیست و چهارم
۲۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت بیست و دوم
۲۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هجدهم
۱۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت چهارم
۶ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۶ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت نوزدهم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت اول
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم (پایان فصل)
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم
۲۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و دوم
۱۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هجدهم (پایان)
۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نوزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم (پایان)
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سیزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت یازدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیستم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و دوم
۲۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و پنجم
۲۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم
۲۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و دوم
۱۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و چهارم
۱۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت بیست و نهم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت نوزدهم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوازدهم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم (پایان)
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نهم (پایان)
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سیزدهم (پایان)
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سیزدهم (پایان)
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-05-01) اضافه شد
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و سوم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و سوم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و دوم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت بیست و چهارم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و سوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت بیست و سوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و دوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیست و دوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و سوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و چهارم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت هشتم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-06-20) اضافه شد
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-06-20) اضافه شد
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت چهارم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت دوم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پنجم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم (پایان فصل)
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۲۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت چهاردهم
۲۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۱۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هجدهم قسمت بیست و یکم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیست و سوم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سیزدهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هجدهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت هشتم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و یکم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت بیست و دوم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و سوم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت بیست و دوم
۲۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت اول
۲ تیر
فصل سوم قسمت پنجم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت اول
۲ تیر
فصل دوم قسمت پنجم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت پانزدهم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دوازدهم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۲ تیر
فصل اول قسمت دهم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۲۶ خرداد
فصل چهارم قسمت شانزدهم
۲۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۱۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم (پایان فصل)
۱۲ خرداد
فصل دوم قسمت بیست و یکم
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و چهارم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و سوم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ُسیزدهم قسمت بیست و چهارم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت بیست و سوم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت شانزدهم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و دوم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت بیست و چهارم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و دوم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و سوم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان

Daytime Divas-poster

سريال Daytime Divas

فصل اول قسمت چهارم

ژانر : کمدي, درام

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Sarah Mack, Selah Avery, Frita Walker

امتياز : 6.7 از 62 کاربر

مدت زمان :60 دقيقه

کيفيت : 480p : 225 MB 720p : 275 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در لیست فیلم های 1 نفر

خلاصه داستان :

یک مجموعه تاک شو با اجرای ۵ زن و بحث و جدل روزمره که میان آنها شکل میگیرد…

Casual-poster

سريال Casual

فصل سوم قسمت هشتم

ژانر : کمدي درام

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Michaela Watkins Tommy Dewey Tara Lynne Barr

امتياز : 7.6 از 4,424 کاربر

مدت زمان :25 دقيقه

کيفيت : 480p : 80 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در لیست فیلم های 1 نفر

خلاصه داستان :

سریال کمدی درباره ی برادری مجرد و خواهر تازه طلاق گرفته اش که زیر یک سقف زندگی کرده و همزمان با بزرگ کردن دختر نوجوان آن خواهر،شروع به هدایت هم در میان دنیای آشفته ی روابط میکنند

Orange Is the New Black-poster

سريال Orange Is the New Black

فصل پنجم قسمت سیزدهم (پایان)

ژانر : کمدي, جنايي, درام

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان : نامعلوم

بازيگران :Taylor Schilling, Michael Harney, Kate Mulgrew, Uzo Aduba

امتياز : 8.3 از 206,711 کاربر

مدت زمان :59 دقيقه

کيفيت : 480p : 200 Mb

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

خلاصه داستان :

داستان درباره ی Brooklynite Piper Chapman با بازی Taylor  هست که نامزدی اش با Alex با بازی Laura Prepon که بازی اون رو در فیلم محبوب American Pie به یاد داریم نزدیک به ۱۰ سال هست که کش پیدا کرده و زندگی خوبشون ناگهان از این رو به او رو میشه وقتی مجبور میشه به زندان زنان بره و …

The Loch-poster

فيلم The Loch

فصل اول قسمت سوم

ژانر : جنايي, درام, معمايي

محصول کشور : انگلستان نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Siobhan Finneran, Laura Fraser, Oliver Greenall

امتياز : 6.3 از 145 کاربر

مدت زمان :60 دقيقه

کيفيت : 480p : 170 MB 720p : 200 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

خلاصه داستان :

جستجو برای یافتن یک قاتل سریالی تبدیل به مرگ و زندگی برای کارگاه ردفورد میشود. او برای موفقیت در اولین پرونده قتل خود تلاش می کند…

Poldark-poster

سريال Poldark

فصل سوم قسمت سوم

ژانر : درام, تاريخي, عاشقانه

محصول کشور : انگلستان نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Aidan Turner, Eleanor Tomlinson, Heida Reed

امتياز : 8.4 از 13,337 کاربر

مدت زمان :60 دقيقه

کيفيت : 480p : 225 MB 720p : 275 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در لیست فیلم های 3 نفر

خلاصه داستان :

راس پولدارک تصمیم میگیرد برای اینکه به جرم قاچاق محاکمه نشود، دختر مورد علاقه اش الیزابت را ترک میکند و ب%

Power-poster

سريال Power

فصل چهارم قسمت اول

ژانر : جنايي, درام

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Lela Loren, Omari Hardwick, Naturi Naughton

امتياز : 8.1 از 18,570 کاربر

مدت زمان :50 دقيقه

کيفيت : 480p : 185 Mb 720p : 220 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

خلاصه داستان :

داستان سریال Power درمورد جیمز گوست‌ـه، فردی پولدار که صاحب بزرگترین کلاب نیویورکه. اما در پس این کلا%

Fear the Walking Dead-poster

سريال Fear the Walking Dead

فصل سوم قسمت پنجم

ژانر : درام, ترسناک, علمي تخيلي

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Kim Dickens, Frank Dillane, Alycia Debnam-Carey

امتياز : 7.1 از 76,318 کاربر

مدت زمان :44 دقيقه

کيفيت : 480p : 150 MB 720p : 350 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در لیست فیلم های 3 نفر

خلاصه داستان :

ترس از مردگان متحرک Fear the Walking Dead در واقع اسپین آف سریال مردگان متحرک The Walking Dead می باشد که قصد دارد تا داستان روزهای نخست بروز بحران بشریت و آلوده شدن مردم به ویروسی که آنان را تبدیل به زامبی کرده را به تصویر بکشد و

Twin Peaks -poster

سريال Twin Peaks

فصل سوم قسمت هشتم

ژانر : جنايي, درام, معمايي

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Kyle MacLachlan, Sheryl Lee, Mädchen Amick

امتياز : 9.0 از 10,646 کاربر

مدت زمان :60 دقيقه

کيفيت : 480p : 190 MB 720p : 260 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

خلاصه داستان :

توئین پیکس (Twin Peaks) نام مجموعه تلویزیونی درام آمریکایی است که اولین بار توسط دیوید لینچ و مارک فراست تهیه و ساخته شد. مجله تایم این مجموعه را در لیست ۱۰۰ مجموعه تلویزیونی برتر تاریخ قرار داده است. بعد از 25 سال دوری ، فصل سوم این سریال منتشر شد و قرار است در قالب 18 قسمت از شبکه ی ShowTime پخش شود. ساکنان شهر شمال شرقی حیرت زده هستند که ملکه ی به خانه بازگشته ی آن ها، به قتل رسیده است…

Silicon Valley-poster

سريال Silicon Valley

فصل چهارم قسمت دهم

ژانر : کمدي

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان : نامعلوم

بازيگران :Thomas Middleditch, T.J. Miller, Josh Brener, Martin Starr

امتياز : 8.5 از 71,209 کاربر

مدت زمان :28 دقيقه

کيفيت : 480p : 100 MB 720p : 125 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در لیست فیلم های 2 نفر

خلاصه داستان :

سریال Silicon Valley کاری از سازندگان Office Space هستش که از شبکه ی موفق HBO پخش می شود و داستان سریال حول و حوش “تک

Claws-poster

سريال Claws

فصل اول قسمت سوم

ژانر : کمدي, جنايي, درام

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Niecy Nash, Jason Antoon, Jack Kesy

امتياز : 6.8 از 195 کاربر

مدت زمان :45 دقيقه

کيفيت : 480p : 250 MB 720p : 300 MB

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در لیست فیلم های 2 نفر

خلاصه داستان :

این داستان نگاهی به زندگی 5 زن است که در یک سالن ناخن در فلوریدا کار میکنند و جرم هایی که مرتکب می شوند

صفحه 1 از 19712345...آخرین »