منو سایت

دانلود فیلم با لینک مستقیم

خانه درخواست فیلم فیلم های این هفته سینما فیلم های هفته بعد سینما 100 فیلم محبوب 250 فیلم برتر 250 فیلم انگلیسی برتر باکس آفیس سريال 100 سریال محبوب 250 سریال برتر دسته بندی بر اساس ژانر دسته بندی بر اساس سال تولید لیست علاقه مندی ها
بازگشت
بازگشت

جدول پخش سريال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت سوم
۲۷ خرداد
فصل چهارم قسمت دوازدهم
۲۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۲۷ خرداد
فصل اول قسمت هفتم
۲۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۲۰ خرداد
فصل اول قسمت ششم
۶ خرداد
فصل سوم قسمت نوزدهم
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۳۰ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل چهارم قسمت دوم
۲۸ خرداد
فصل پنجم قسمت دوم
۲۸ خرداد
فصل دهم قسمت دهم
۲۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوم
۲۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۲۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم
۲۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت یازدهم
۲۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت هشتم
۲۷ خرداد
فصل اول قسمت چهلم
۲۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم (پایان فصل)
۲۱ خرداد
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۲۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۷ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت بیست و هشتم
۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دهم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۳۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت شانزدهم
۱۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت هفتم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم (پایان فصل)
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت پنجم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم (پایان فصل)
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت نهم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهارم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت نهم
۲۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و ششم
۲۲ خرداد
فصل چهارم قسمت اول
۲۲ خرداد
فصل هفتم قسمت بیست و دوم (پایان فصل)
۲۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۱۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل بیست و هشتم قسمت بیست و دوم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیست و چهارم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پانزدهم قسمت بیستم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و سوم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۲۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت بیست و چهارم
۲۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت بیست و دوم
۲۵ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هجدهم
۱۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۱۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل ششم قسمت نوزدهم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت اول
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم (پایان فصل)
۳۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم
۲۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و دوم
۱۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هجدهم (پایان)
۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نوزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم (پایان)
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سیزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت یازدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیستم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و دوم
۲۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و پنجم
۲۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم
۲۶ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و دوم
۱۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و چهارم
۱۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۱۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۱۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت بیست و نهم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت نوزدهم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوازدهم
۳۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم (پایان)
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نهم (پایان)
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سیزدهم (پایان)
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سیزدهم (پایان)
۱۰ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-05-01) اضافه شد
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و سوم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و سوم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و دوم
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت بیست و چهارم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و سوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت بیست و سوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و دوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیست و دوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و سوم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و چهارم
۲۷ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت هشتم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-06-20) اضافه شد
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-06-20) اضافه شد
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت چهارم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت دوم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پنجم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم (پایان فصل)
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۲۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت چهاردهم
۲۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۱۸ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۱ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هجدهم قسمت بیست و یکم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیست و سوم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سیزدهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هجدهم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت هشتم
۴ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و یکم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت بیست و دوم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و سوم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۸ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت بیست و دوم
۲۱ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت اول
۲ تیر
فصل سوم قسمت پنجم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت اول
۲ تیر
فصل دوم قسمت پنجم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت پانزدهم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دوازدهم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۲ تیر
فصل اول قسمت دهم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۲۶ خرداد
فصل چهارم قسمت شانزدهم
۲۶ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۱۹ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم (پایان فصل)
۱۲ خرداد
فصل دوم قسمت بیست و یکم
۵ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و چهارم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و سوم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ُسیزدهم قسمت بیست و چهارم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت بیست و سوم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت شانزدهم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و دوم
۲۹ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت بیست و چهارم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت بیست و دوم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و سوم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۳ اردیبهشت
دانلود فيلم و سريال رايگان

Queen Sugar-poster

سريال Queen Sugar

فصل دوم قسمت اول

ژانر : درام
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Rutina Wesley, Dawn-Lyen Gardner, Kofi Siriboe, Tina Lifford
امتياز : 7.5 از 1,688 کاربر
مدت زمان :60 دقيقه
کيفيت : 480p : 200 MB 720p : 210 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

این مجموعه داستان زندگی دو خواهر به نام‌های نوا بردلون و چارلی بوردلون است،که چارلی با پسر نو%

Janet King-poster

سريال Janet King

فصل سوم قسمت پنجم

ژانر : جنايي- درام- معمايي
محصول کشور : استراليا نمایش تریلر
کارگردان :
بازيگران :Marta Dusseldorp - Damian Walshe-Howling - Peter Kowitz
امتياز : 7.8 از 732 کاربر
مدت زمان :
کيفيت : 480p : 200 MB 720p : 240 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
در لیست فیلم های 1 نفر
خلاصه داستان :

سریال در مورد زنی است که بعد از یک سال مرخصی زایمان به کار سابق خود بر می‌گردد و در بدو ورود، پرونده‌ای برای پیگرد قانونی مقامات رده بالای سیاسی به او داده می‌شود

Redwater-poster

سريال Redwater

فصل اول قسمت ششم

ژانر : درام
محصول کشور : ايرلند نمایش تریلر
کارگردان :
بازيگران :Henry Proctor - Oisín Stack - Jessie Wallace
امتياز : 7.7 از 54 کاربر
مدت زمان :60 دقيقه
کيفيت : 480p : 200 MB 720p : 250 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

“کت” و “الفی” از والفورد به ردواتر نقل مکان میکنند تا بتوانند ردی از لوک پسر گمشده ی کت پیدا کنند که ۳۲ سال قبل برای فرزندخواندگی به یک خانواده ایرلندی داده شده و…

The Night Shift-poster

سريال The Night Shift

فصل چهارم قسمت اول

ژانر : درام, عاشقانه
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Eoin Macken, Jill Flint, Brendan Fehr, Robert Bailey Jr.
امتياز : 7.4 از 6,197 کاربر
مدت زمان :42 دقيقه
کيفيت : 480p : 200 Mb
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

داستان سریال The Night Shift با بازگشت پزشکی به نام TC Callahan از ماموریت دشوار جنگی از افغانستان به کشورش %D

Private Eyes-poster

سريال Private Eyes

فصل دوم قسمت پنجم

ژانر : درام
محصول کشور : کانادا نمایش تریلر
کارگردان :
بازيگران :Jason Priestley - Cindy Sampson - Barry Flatman
امتياز : 6.9 از 883 کاربر
مدت زمان :43 دقيقه
کيفيت : 480p : 200 MB 720p : 250 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
در لیست فیلم های 1 نفر
خلاصه داستان :

داستان سریال در مورد بازیکن سابق هاکی به نام مت شید می باشد. زمانی که او می خواهد زندگی خود را تغییر دهد %

Nashville-poster

سريال Nashville

فصل پنجم قسمت پانزدهم

ژانر : درام- موزيکال- عاشقانه
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان :
بازيگران :Clare Bowen - Hayden Panettiere - Charles Esten
امتياز : 7.7 از 19,319 کاربر
مدت زمان :43 دقيقه
کيفيت : 480p : 200 MB 720p : 250 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
در لیست فیلم های 14 نفر
خلاصه داستان :

سریال Nashville در مورد موسیقی نشویل می باشد و حول محور ستاره 40 ساله موسیقی “Rayna James می باشد که در حال افول هست و از مح%

Saving Hope-poster

سريال Saving Hope

فصل پنجم قسمت دوازدهم

ژانر : درام, فانتزي
محصول کشور : کانادا نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Michael Shanks, Erica Durance, Benjamin Ayres, Julia Taylor Ross
امتياز : 7.5 از 4,741 کاربر
مدت زمان :43 دقيقه
کيفيت : 480p : 150 MB 720p : 250 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
در لیست فیلم های 32 نفر
خلاصه داستان :

با بیهوش شدن و به کما رفتن مدیر توانای بخش جراحی بیمارستان Hope-Zion در تورتنو ، مایکل هریس یک هرج و مرج کامل در بیمارستان ایجا می شود و همسر و دستیار و همکارش آلکس رید را در میان یک ناباوری و شوک ترک می کند

Queen of the South-poster

سريال Queen of the South

فصل دوم قسمت سوم

ژانر : اکشن, جنايي, درام
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان :
بازيگران :Veronica Falcón, Alice Braga, Peter Gadiot
امتياز : 7.6 از 3,578 کاربر
مدت زمان :42 دقيقه
کيفيت : 480p : 160 MB 720p : 200 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
در لیست فیلم های 1 نفر
خلاصه داستان :

دوست ترسا که عضوی از باند مواد مخدر مکزیک بوده، توسط افرادی قدرتمند کشته می شود . ترسا مجبور می شود که از مکزیک فرار کند ولی آتش انتقام را درون قلبش روشن نگه می دارد. او به اسپانیا می رود و تلاش بی پایان خودش را برای تبدیل شدن به ملکه مواد مخدر آنجا، آغاز می کند. به امید اینکه به قدرتی برسد که به او اجازه گرفتن انتقام عشق زندگی اش را بدهد

Powerless-poster

سريال Powerless

فصل اول قسمت دهم

ژانر : کمدي
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Vanessa Hudgens, Danny Pudi, Christina Kirk, Ron Funches
امتياز : 6.4 از 2,970 کاربر
مدت زمان :30 دقيقه
کيفيت : 480p : 100 MB 720p : 120 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

Follow the staff of an insurance company, specialising in products to protect defenseless bystanders from the collateral damage of Superheroes and Supervillains

Good Witch-poster

سريال Good Witch

فصل سوم قسمت هشتم

ژانر : کمدي, درام, فانتزي
محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر
کارگردان : نامعلوم
بازيگران :Catherine Bell, Bailee Madison, James Denton, Rhys Matthew Bond
امتياز : 7.2 از 2,260 کاربر
مدت زمان :48 دقيقه
کيفيت : 480p : 200 MB 720p : 260 MB
اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
خلاصه داستان :

داستان سریال در مورد زنی با نام “کیسی نایتینگل” و دخترش “گریس” میباشد, داستان از جایی شروع میشود که این مادر و دختر با قدرت جادویی که دارند توجه همسایگان جدید خود از جمله “دکتر سم” و پسرش میشوند و…

صفحه 1 از 19612345...آخرین »