منو سایت

فیلمها | دانلود ، فیلم ، سریال

خانه درخواست فیلم فیلم های این هفته سینما فیلم های هفته بعد سینما 100 فیلم محبوب 250 فیلم برتر 250 فیلم انگلیسی برتر باکس آفیس سريال 100 سریال محبوب 250 سریال برتر دسته بندی بر اساس ژانر دسته بندی بر اساس سال تولید
بازگشت
بازگشت

جدول پخش سريال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت هفتم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۲۲ مهر
فصل چهارم قسمت ششم (پایان فصل)
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت دوم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت یازدهم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت سوم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سی و نهم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سی و سوم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هفدهم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هجدهم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت اول
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت سوم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت اول
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سوم
۲۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۱۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و یکم
۱۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۸ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۸ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت اول
۲۳ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دهم
۲۳ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دهم
۲۳ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و دوم
۲۳ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت یازدهم
۱۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پنجم
۱۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۱۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۹ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت دهم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت سوم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سوم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دهم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل شانزدهم قسمت سوم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل بیست و نهم قسمت سوم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت دوم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت پنجم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دهم (پایان فصل)
۱۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هفتم
۱۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۱۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۱۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت بیست و سوم
۱۰ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۱۰ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سی و چهارم
۱۰ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۳ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۳ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت بیستم (پایان فصل)
۳ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم (پایان فصل)
۳ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل نهم قسمت سوم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوم
۲۵ مهر
فصل چهاردهم قسمت چهاردهم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت بیست و هشتم (پایان فصل)
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و نهم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت ششم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهارم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت چهارم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پنجم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و هفتم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت چهارم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت شانزدهم
۲۵ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۱۸ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۱۸ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۱۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوازدهم
۱۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۱۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت پانزدهم
۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت اول
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پنجم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هفتم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سوم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهارم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سوم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پانزدهم قسمت چهارم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت سوم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت چهارم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهارم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۶ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۱۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۱۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۱۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۱۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت بیست و چهارم
۱۲ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت دوم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سیزدهم قسمت چهارم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهارم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نوزدهم قسمت چهارم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل بیست و یکم قسمت پنجم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت چهارم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهارم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهارم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهارم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۰ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سیزدهم قسمت ششم
۲۰ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم
۲۰ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم (پایان فصل)
۲۰ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۰ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲۰ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۰ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۱۳ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت پنجم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهل و دوم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-10-13) اضافه شد
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-10-18) اضافه شد
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۲۷ مهر
فصل دوم قسمت ششم
۲۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت اول
۲۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۲۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۲۱ مهر
فصل ششم قسمت سوم
۲۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهارم
۲۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۲۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سیزدهم قسمت اول
۲۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ُچهاردهم قسمت چهارم
۲۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۲۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۲۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت دوم
۲۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سوم
۲۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۲۱ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۱۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۱۴ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم (پایان)
۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم (پایان)
۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۷ مهر
دانلود فيلم و سريال رايگان

Kindred Spirits-poster

سريال Kindred Spirits

فصل دوم قسمت پنجم

ژانر : شوی تلویزیونی

محصول کشور : N/A نمایش تریلر

کارگردان : نامعلوم

بازيگران :Amy Bruni

امتياز : 7.9 از 94 کاربر

مدت زمان :نامعلوم

کيفيت : 480p : 150 MB

خلاصه داستان : Amy Bruni Adam Berry visit people who believe their homes are haunted. They attempt to contact the spirits and obtain evidence of a paranormal presence.
The Jim Jefferies Show -poster

سريال The Jim Jefferies Show

فصل اول قسمت پانزدهم

ژانر : کمدي, Talk-Show

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Jim Jefferies, Brad Pitt, Quinsy Gario

امتياز : 8.0 از 408 کاربر

مدت زمان :21 دقيقه

کيفيت : 480p : 90 MB

خلاصه داستان : در این برنامه تاک شو کمدین مشهور جیمی جفریز استرالیایی در مورد مسائلی مانند سیاست و موسیقی پاپ صحبت میکند…
The Loud House-poster

سريال The Loud House

فصل دوم قسمت چهل و دوم

ژانر : انيميشن اکشن کمدي

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Catherine Taber Lara Jill Miller Jessica DiCicco

امتياز : 7.9 از 1,310 کاربر

مدت زمان :22 دقيقه

کيفيت : 480p : 50 MB

خلاصه داستان : لینکولن یک پسربچه یازده ساله است که همراه ۱۰ خواهر خود زندگی میکند . او با کمک دوستش کلاید راه های جدیدی برای بقا در چنین خانواده پرجمعیتی پیدا میکند و
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon-poster

سریال The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

فصل 2017 قسمت تا (2017-10-13) اضافه شد

ژانر : کمدي, موزيکال, Talk-Show

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Jimmy Fallon, The Roots, Steve Higgins

امتياز : 7.7 از 11,787 کاربر

مدت زمان :60 دقيقه

کيفيت : 480p : 200 MB

خلاصه داستان : برنامه امشب با اجرای جیمی فالون، نام برنامه ای با اجرای جیمی فالون است. وی در هر
Jimmy Kimmel Live!-poster

سریال Jimmy Kimmel Live!

فصل 2017 قسمت تا (2017-10-18) اضافه شد

ژانر : کمدي, موزيکال, Talk-Show

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Jimmy Kimmel, Cleto Escobedo III, Dicky Barrett

امتياز : 6.9 از 10,291 کاربر

مدت زمان :60 دقيقه

کيفيت : 480p : 200 MB

خلاصه داستان : در تاک شوی معروف و محبوب جیمی کیمل، وی با بازیگران، سیاستمداران، خواننده ها، ورزشکار%
Frontier-poster

سریال Frontier

فصل دوم قسمت اول

ژانر : ماجراجويي

محصول کشور : کانادا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Jessica Matten, Breanne Hill, Jason Momoa

امتياز : 7.2 از 5,549 کاربر

مدت زمان :60 دقيقه

کيفيت : 480p : 150 MB 720p : 200 MB

خلاصه داستان : Frontier is the first original scripted series ordered by Discovery, and will follow the struggle to control wealth and power in the North American fur trade in the late 18th century
Glitch-پوستر

سريال Glitch

فصل دوم قسمت ششم

ژانر : درام, علمي تخيلي

محصول کشور : استراليا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Patrick Brammall, Genevieve O'Reilly, Emma Booth

امتياز : 7.6 از 5,152 کاربر

مدت زمان :45 دقيقه

کيفيت : 480p : 200 MB 720p : 250 MB

خلاصه داستان : زمانی که افسر کشیک در نیمه شب تماسی دریافت می کند که از او می خواهد تا به گورستان شهر مراجعه کند، او انتظار ندارد تا شاهد زنده شدن شش مرده باشد ولی در گورستان شش نفر را که قبلا دفن شده بودند، زنده می بیند ……
Mr. Robot-poster

سریال Mr. Robot

فصل سوم قسمت دوم

ژانر : جنايي, درام, هيجان انگيز

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Rami Malek, Christian Slater, Portia Doubleday

امتياز : 8.6 از 233,565 کاربر

مدت زمان :49 دقيقه

کيفيت : 480p : 150 MB 720p : 200 MB

خلاصه داستان : Mr. Robot درامی مدرن و پیشرفته در مورد برنامه نویسی جوان به اسم Elliot با بازی Malek که که از نوعی اختلال و بیماری ضد اجتماعی ناتوان کننده رنج می بره و تصمیم می گیرد که فقط از راه هک کردن مردم به اونها متصل شه. او از توانایی های خودش به عنوان اسلحه ای برای حفاظت از کسانی که براش مهم هستن استفاده میکنه و ناگهان خودش رو بین شرکت امنیتی ای که براشون کار میکنه و دنیای زیرزمینیِ هکرها که وی رو وادار میکنن شرکتهای آمریکایی رو هک کنه قرار میگیره…
The Shannara Chronicles-poster

سریال The Shannara Chronicles

فصل دوم قسمت دوم

ژانر : ماجراجويي, فانتزي, علمي تخيلي

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Austin Butler, Ivana Baquero, Manu Bennett

امتياز : 7.4 از 40,653 کاربر

مدت زمان :42 دقيقه

کيفيت :

خلاصه داستان : یک درخت الفی که با نام Ellcrys شناخته می شود، در حال مرگ است. این درخت تنها چیزی است که از سحر و جادو برای جلوگیری از تسلط نیروهای شیطانی بر ۴ سرزمین دنیا استفاده می کند و به گونه ای بقای دنیا به آن بستگی دارد. تنها کسی که می تواند این درخت را نجات دهد Amberle Elessedil می باشد، هزاران سال است از این جادو استفاده نشده است و برای دستیابی دوباره به آن، او مجبور می شود به همراه دوستش “ویل به سفری خطرناک برود که راه آسانی در پیش نخواهد داشت
Channel Zero-poster

سریال Channel Zero

فصل دوم قسمت پنجم

ژانر : درام, ترسناک, معمايي

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Abigail Pniowsky, Keenan Lehmann, Amy Forsyth

امتياز : 7.2 از 3,811 کاربر

مدت زمان :44 دقيقه

کيفيت : 480p : 135 MB 720p : 170 MB

خلاصه داستان : سریال جدید شبکه Syfy آمریکا Channel Zero میباشد که روایتگر یک روانشناس کودک است،او به تازگی به شهر محل تولد خود که یک شهر کوچک میباشد بازگشته از این رو به دنبال پیگیری گم شدن عجیب برادر دوقلوی خود همراه با چندتا از دیگر بچه های شهر در سال ۱۹۸۰ میباشد،همچنین قصد دارد چگونگی پخش برنامه های تلویزیونی عجیب و غریبی که در همان زمان در حال پخش بودند را بررسی کند و…
صفحه 1 از 20812345...آخرین »