جدول هفتگی سریال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت دهم
۱۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت دهم
۱۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت نهم
۱۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هفتم
۱۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سوم
۱۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۱۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت اول
۱۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۱۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت نهم
۱۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۱۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و هشتم
۱۱ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۱۱ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۱۱ آذر
فصل اول قسمت پنجم
۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت ششم
۱۹ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-12-07) اضافه شد
۱۹ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۱۹ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم (پایان فصل)
۱۹ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-12-08) اضافه شد
۱۹ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم (پایان فصل)
۱۹ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۱۹ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت یازدهم
۱۹ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیستم
۱۹ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهاردهم
۱۹ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۱۹ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۱۲ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سی و نهم
۱۲ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۲ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سی و چهارم
۱۲ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۲ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل هشتم قسمت هشتم
۲۰ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۰ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۲۰ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت ششم
۲۰ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل شانزدهم قسمت نهم
۲۰ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت دهم
۲۰ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل بیست و نهم قسمت نهم
۲۰ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۰ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۲۰ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲۰ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت نهم
۲۰ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۱۳ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت بیست و هشتم (پایان فصل)
۱۳ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۱۳ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۱۳ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم
۱۳ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۳ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۱۳ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت نهم
۱۳ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهلم (قسمت 35و36 منتشر نشده)
۱۳ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیست و پنجم
۱۳ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۱۳ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل هفتم قسمت هفتم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفدهم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سی ام
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت هشتم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم (قسمت 2 منتشر نشده)
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۱۴ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهل و هفتم
۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دهم
۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سیزدهم قسمت بیست و دوم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهل و ششم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت نهم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت نهم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت نهم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نهم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت ششم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۱۵ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت پنجم
۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم (پایان فصل)
۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۸ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم (در حال انتشار)
۱ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۱ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۱ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم (پایان فصل)
۱ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت نهم
۱ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۱ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پانزدهم قسمت نهم
۱ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت یازدهم
۲۴ آبان
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۴ آبان
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل پنجم قسمت سوم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دهم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۱۶ آذر
فصل دوم قسمت هفتم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پانزدهم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهارم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نهم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نهم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سیزدهم قسمت نهم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت نهم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نوزدهم قسمت هشتم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل بیست و یکم قسمت دهم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۱۶ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۹ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۹ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۹ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سيزدهم (پایان فصل)
۲۵ آبان
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سیزدهم
۲۵ آبان
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نوزدهم
۲۵ آبان
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هشتم
۲۵ آبان
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت ششم
۱۷ آذر
فصل اول قسمت چهارم
۱۷ آذر
فصل اول قسمت دوازدهم
۱۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم
۱۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۱۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت دهم
۱۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت یازدهم
۱۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سیزدهم قسمت نهم
۱۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۱۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۱۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت نهم
۱۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۱۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۱۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۷ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۱۷ آذر
فصل اول قسمت هشتم
۱۰ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۱۰ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۰ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۳ آذر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ُچهاردهم قسمت هشتم
۲۶ آبان
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم (پایان فصل)
۲۶ آبان
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم
۲۶ آبان
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هفتم
۲۶ آبان
دانلود فيلم و سريال رايگان

دسته بندی : سریال

The Walking Dead-پوستر
IMDB 480P 720P

سریال The Walking Dead

فصل هشتم قسمت هشتم

ژانر : درام, ترسناک, هيجان انگيز

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 44 دقيقه

بازیگران : Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride

امتیاز : 8.5 از 712,642 کاربر

داستان سریال The Walking Dead : ریک یک افسر پلیس است که بعد از گلوله خوردن در حین ماموریت، چندین ماه در بیمارستان بیهوش بوده است. وقتی که او بیدار می شود، می فهمد که دنیای اطرافش توسط ...


SMILF-پوستر
IMDB 480P 720P

سریال Smilf

فصل اول قسمت ششم

ژانر : کمدي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 30 دقيقه

بازیگران : Miguel Gomez, Rosie O'Donnell, Alexandra Mary Reimer

امتیاز :

داستان یک مادر ۲۰ ساله تنهاست که در تکاپوی پیدا کردن یک تعادل بین شغل و کارش هست …


White Famous-پوستر
IMDB 480P 720P

سریال White Famous

فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)

ژانر : کمدي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 30 دقيقه

بازیگران : Jay Pharoah, Jacob Ming-Trent, Utkarsh Ambudkar

امتیاز : 5.4 از 285 کاربر

داستان این سریال در مورد یک کمدین جوان و با استعداد آفریقایی آمریکایی است که سعی دارد در بین بزرگان هنر کمدی عرض اندام کند...


Shameless-poster
IMDB 480P 720P

سریال Shameless

فصل هشتم قسمت ششم

ژانر : کمدي, درام

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 46 دقيقه

بازیگران : Emmy Rossum, William H. Macy, Ethan Cutkosky

امتیاز : 8.7 از 135,587 کاربر

سریال shameless درباره ی یک خانواده ی واقعا در هم بر هم و گنگ است. این خانواده پدری دائم المست دارد به همراه %B


Family Guy-poster
IMDB 480P

سریال Family Guy

فصل شانزدهم قسمت نهم

ژانر : انيميشن, کمدي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 22 دقيقه

بازیگران : Seth MacFarlane, Alex Borstein, Seth Green

امتیاز : 8.2 از 259,341 کاربر

سریال انیمیشن بسیار جذاب Family Guy که از سال ۱۹۹۹ پخش اون آغاز شده و تا به حال برنده سه جایزه امی و چندین جایز


NCIS: Los Angeles-poster
IMDB 480P

سریال NCIS: Los Angeles

فصل نهم قسمت دهم

ژانر : جنايي, درام, معمايي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 43 دقيقه

بازیگران : Daniela Ruah, Barrett Foa, LL Cool J

امتیاز : 6.7 از 39,337 کاربر

سرویس جنایی تحقیقاتی نیروی دریایی لس آنجلس نام تیمی است در سواحل غربی لس آنجلس که وظیفه آنها مب%


The Simpsons-poster
IMDB 480P

سریال The Simpsons

فصل بیست و نهم قسمت نهم

ژانر : انيميشن, کمدي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 22 دقيقه

بازیگران : Dan Castellaneta, Nancy Cartwright, Julie Kavner

امتیاز : 8.8 از 298,634 کاربر

سیمپسون ها به صورت قسمت های مجزّا و معمولاً بدون دنباله ارائه می شود. اما به طور کلی، موضوع آن درباره خانواده ای آمریکائی از طبقه کارگر است که سعی می شود نماینده طیف وسیعی از جامعه آمریکا باشد.


Nirvanna the Band the Show  Poster
IMDB 480P 720P

سريال Nirvanna the Band the Show

فصل دوم قسمت ششم

ژانر : کمدي

محصول کشور : کانادا

کارگردان : نامعلوم

مدت زمان : نامعلوم

بازیگران : Matt Johnson, Jay McCarrol, Jared Raab

امتیاز : 8.5 از 646 کاربر

A two-person Toronto band tries to book a gig at one of their favorite venues in the city


Loudermilk-پوستر
IMDB 480P 720P

سريال Loudermilk

فصل اول قسمت هفتم

ژانر : کمدي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 30 دقيقه

بازیگران : Ron Livingston, Will Sasso, Anja Savcic

امتیاز : 6.8 از 191 کاربر

این سریال ماجرای زندگی سم لودریک یک وکیل بد اخلاق که در حال بهبودی از اعتیاد است. لودرمیک هر چند مشکل مصرفش را تحت کنترل گرفته اما متوجه میشود وقتی زندگی آدم خراب شده باشد ترک کردن فقط قسمت آسان ...


Wisdom of the Crowd-پوستر
IMDB 480P 720P

سريال Wisdom of the Crowd

فصل اول قسمت دهم

ژانر : جنايي, درام, هيجان انگيز

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 43 دقيقه

بازیگران : Richard T. Jones, Jeremy Piven, Natalia Tena

امتیاز : 6.6 از 910 کاربر

فردی پیشگام در تکنولوژی نوعی سیستم مرکزی پیشرفته اختراع می کند تا موضوع قتل دخترش را حل نماید که این باعث ایجاد تحول بزرگی در کشف جرم و جنایات در سان فرانسیسکو می شود...


صفحه 1 از 21212345...آخرین »

آخرین ارسالی ها

سریال Smilf
امتیاز :
ژانر : کمدي
فصل اول قسمت ششم
SMILF-پوستر
سریال White Famous
امتیاز : 5.4
ژانر : کمدي
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
White Famous-پوستر
سريال Nirvanna the Band the Show
امتیاز : 8.5
ژانر : کمدي
فصل دوم قسمت ششم
Nirvanna the Band the Show  Poster
سريال Loudermilk
امتیاز : 6.8
ژانر : کمدي
فصل اول قسمت هفتم
Loudermilk-پوستر
سريال Wisdom of the Crowd
امتیاز : 6.6
ژانر : جنايي, درام, هيجان انگيز
فصل اول قسمت دهم
Wisdom of the Crowd-پوستر

پربازدیدترین ها

دانلود فيلم Dunkirk 2017
امتیاز : 8.3
ژانر : اکشن, درام, تاريخي
Dunkirk-پوستر
دانلود فيلم Tulip Fever 2017
امتیاز : 6.2
ژانر : درام, عاشقانه
Tulip Fever-پوستر
دانلود فیلم American Made 2017
امتیاز : 7.2
ژانر : اکشن, زندگينامه, کمدي
American Made Poster
دانلود فيلم Mother! 2017
امتیاز : 7.0
ژانر : درام, ترسناک, معمايي
Mother!-پوستر
سريال The Punisher
امتیاز : 9.4
ژانر : اکشن, ماجراجويي, جنايي
فصل اول قسمت سيزدهم
The Punisher-پوستر

آیتم های تصادفی